MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
چهارشنبه 25 اسفند 95 : وپترو: 1364 شدوص :2644 پسهند: 2123 پلوله : 3806 رتکو: 8325 شکربن : 3102


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  انتصابات
‎با حکم مهندس عموزاده ، ابوالفضل شهرامی به عنوان سرپرست معاونت فنی ، توسعه و سرمایه گذاریها منصوب شد با حکم مهندس عموزاده ، علیرضا نبئی به عنوان سرپرست مدیریت اداری منصوب شد .
با حکم مهندس عموزاده ، محمد افخمی به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شد . با حکم مهندس عموزاده ، حسینعلی حسین شیری به عنوان مدیر روابط عمومی و اموربین الملل منصوب شد .
با حکم مهندس عموزاده ، عبدالرضا قنبری به عنوان سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش منصوب شد . با حکم مهندس عموزاده ، مهیار فخیمی به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی منصوب شد .
با حکم مهندس عموزاده، یزدان نادری به عنوان سرپرست شرکت دوده صنعتی پارس منصوب شد. با حکم مهندس عموزاده ، مسعود محمدی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت حوزه مدیرعامل منصوب شد .
با حکم دکتر گرزین ، وهاب معصومی به عنوان مدیر امور حقوقی و قراردادها منصوب شد . با حکم مهندس اوجی رئیس هیأت مدیره ، سلیمان سلطانی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی منصوب شد .
با حکم دکتر گرزین ، حسنی شهپر به عنوان مدیر نظارت بر امور بازرگانی شرکتها منصوب شد . با حکم دکتر گرزین ، خلیل مینائی به عنوان بازرس ویژه مدیرعامل منصوب شد .
با حکم مهندس فدائی دولت ، محمد دادفر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت احداث و خودکفائی صنایع - شاخص منصوب شد . انتصاب دکتر غلامرضا گرزین به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
انتصاب آقای غلامرضا آسترکی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت شیمی تکس آریا انتصاب یاسر بذرگر به عنوان مدیر هماهنگی شرکتها
انتصاب محمدکاظم بهمنی کازرونی بعنوان سرپرست شرکت فیرمکو پارس انتصاب رحیم اسلامی بعنوان مدیرعامل شرکت شیمی بافت
انتصاب ابراهیم رهنما حسن کیاده بعنوان مدیر امور مالی و بودجه شرکتها انتصاب حسینعلی حسین شیری به عنوان مدیر آموزش و پژوهش
انتصاب مجیدرمضان زاده بعنوان معاونت مالی و اداری انتصاب حسام معتضدیان قمی بعنوان مدیرعامل شرکت لاستیکی سهند
انتصاب ابراهیم تماری به عنوان مدیرعامل شرکت شاخص انتصاب داود افشاری راد به عنوان مدیر حراست
آخرین تغییرات هیئت مدیره انتصاب مهدی محمودیان به عنوان مدیر امورمجامع و سهام
انتصاب فریدون نوری به عنوان مدیرعامل شرکت لوله های دوجداره قدر انتصاب محمودرضا خاکپور به عنوان مدیر فنی و ارزیابی پروژه ها
انتصاب مهدی محبعلی به عنوان مدیر بررسی طرح ها و سرمایه گذاری ها انتصاب مدیرکارخانه شرکت دوده صنعتی پارس


Current Page : 1