MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
به اطلاع سهامداران محترم می رساندسود مصوب مجمع مورخ 95/5/31 از تاریخ 96/1/20 با مراجعه به شعب بانک رفاه با ارائه کارت ملی قابل پرداخت می باشدچهارشنبه 22آذر 1396 : وپترو: 1496 شدوص :4491 پسهند: 2670 پلوله : 4307رتکو: 11198 شکربن : 4507


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  انتصابات
با حکم مهندس عموزاده ، حسینعلی حسین شیری به عنوان مدیر آموزش و پژوهش منصوب شد . با حکم مهندس رعیت رئیس هیات مدیره ، فرامرز طاهری به عنوان مدیرحسابرسی داخلی منصوب شد .
با حکم مهندس عموزاده ، علیرضا فهامی به عنوان سرپرست امور مالی منصوب شد. با حکم مهندس عموزاده ، محمد ابراهیم نجم الدین به عنوان مدیر حراست منصوب شد.
‎با حکم مهندس عموزاده ، ابوالفضل شهرامی به عنوان سرپرست معاونت فنی ، توسعه و سرمایه گذاریها منصوب شد با حکم مهندس عموزاده ، علیرضا نبئی به عنوان سرپرست مدیریت اداری منصوب شد .
با حکم مهندس عموزاده ، مهیار فخیمی به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی منصوب شد . با حکم مهندس عموزاده، یزدان نادری به عنوان سرپرست شرکت دوده صنعتی پارس منصوب شد.
با حکم مهندس عموزاده ، مسعود محمدی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت حوزه مدیرعامل منصوب شد . با حکم دکتر گرزین ، وهاب معصومی به عنوان مدیر امور حقوقی و قراردادها منصوب شد .
انتصاب آقای غلامرضا آسترکی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت شیمی تکس آریا انتصاب فریدون نوری به عنوان مدیرعامل شرکت لوله های دوجداره قدر
انتصاب محمودرضا خاکپور به عنوان مدیر فنی و ارزیابی پروژه ها با حکم مهندس فدائی دولت، حمید باقری به عنوان مدیرعامل شرکت شیمیایی فرآورد قشم منصوب شد.
با حکم مهندس فدائی دولت، کامران کلانتری به عنوان مدیرعامل شرکت سلسله آب حیات کرمان منصوب شد.