MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
دکتر گرزین: استفاده از تجربیات پیشکسوتان و پتانسیل و انرژی و کارآمدی جوانان با رعایت اصل جانشین پروری در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیدکترغلامرضا گرزین: بابرنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات و معضلات شرکت های کربن،کیمیاورزان مهرغرب و شیمی تکس آریا رابرطرف می کنیمدکتر گرزین از تشکیل کارگروه و کمیته اجرایی جهت عملیاتی شدن سنداستراتژیک درجهت اصلاح ساختار و اصل شفاف سازی درشرکت سرمایه گذاری خبردادچهارشنبه 10 شهریور 95 : وپترو: 1860 شدوص :3057 پسهند 2500 پلوله : 5007 رتکو: 10048 شکربن : 3104


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان