MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
چهارشنبه 6 مرداد 95 : وپترو: 1964 شدوص :2502 پسهند: 2241 پلوله : 4639 رتکو: 12165 شکربن : 3469پرداخت سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) از 21 فروردین 95


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان