MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه27مردادماه 1397 : وپترو:1550شدوص :6036پسهند: 1833پلوله : 4747رتکو: 8933شکربن : 6434


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  شرکتهای غیر مدیریتی   > پتروشیمی فارابی

 

شرکت پتروشیمی فارابی جزو پرتفوی سهام شرکتهای غیرمدیریتی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است. این شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محصولات و خدمات عمده این شرکت در زمینه تولید وفروش دی او پی (دی اکتیل فتالات) و انیدریدفتالیک می باشد.

مشخصات کامل