MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
دوشنبه 30بهمن ماه 1396 : وپترو: 1558شدوص :3696 پسهند: 2248پلوله : 4848رتکو: 9865 شکربن : 4341


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  شرکتهای غیر مدیریتی   > پتروشیمی فارابی

 

شرکت پتروشیمی فارابی جزو پرتفوی سهام شرکتهای غیرمدیریتی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است. این شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محصولات و خدمات عمده این شرکت در زمینه تولید وفروش دی او پی (دی اکتیل فتالات) و انیدریدفتالیک می باشد.

مشخصات کامل