MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  شرکتهای غیر مدیریتی   > بسته بندی پارس

شرکت بسته بندی پارس جزو پرتفوی سهام شرکتهای غیرمدیریتی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با میزان مالکیت سهام 18/46 درصد است. این شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محصولات و خدمات عمده این شرکت در زمینه توليد و چاپ انواع محصولات بسته بندي از مقوا، كاغذ، پلي استرين، پلاستيك و ساير موارد است. شركت قادر توليد دفاتر، مشاركت در پروژه ها و انجام امور فني و بازرگاني مرتبط با شركت است می باشد.

مشخصات کامل