MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه27مردادماه 1397 : وپترو:1550شدوص :6036پسهند: 1833پلوله : 4747رتکو: 8933شکربن : 6434


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  شرکتهای غیر مدیریتی   > توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر

شرکت توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر جزو پرتفوی سهام شرکتهای غیرمدیریتی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با میزان مالکیت سهام 0/15 درصد است. این شرکت غیربورسی است. محصولات و خدمات عمده این شرکت در زمینه فعالیت های جانبی واسطه گری مالی می باشد.