MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1397 : وپترو: 1265شدوص :3469 پسهند: 1933پلوله : 4412رتکو: 9607 شکربن : 4454


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > سهامداران عمده

 

 

 

 

سهامدارن عمده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عبارتند از :

  •  سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 34.83 درصد
  • سازمان تامین اجتماعی 33.05 درصد 
  • شرکت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت ودرمان 1.830 درصد