MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
دوشنبه 30بهمن ماه 1396 : وپترو: 1558شدوص :3696 پسهند: 2248پلوله : 4848رتکو: 9865 شکربن : 4341


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > سهامداران عمده

 

 

 

 

سهامدارن عمده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عبارتند از :

  •  سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 34.83 درصد
  • سازمان تامین اجتماعی 33.05 درصد 
  • شرکت تعاونی م.ک.س.م وزارت بهداشت ودرمان 1.830 درصد