MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > سهامداران عمده

 

 

 

 

 

 

سهامدارن عمده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عبارتند از :

  •  سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 34.780 درصد
  • سازمان تامین اجتماعی 33.05 درصد 
  • شرکت آوای پردیس سلامت(سهامی خاص) 1.590 درصد