MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
به اطلاع سهامداران محترم می رساندسود مصوب مجمع مورخ 95/5/31 از تاریخ 96/1/20 با مراجعه به شعب بانک رفاه با ارائه کارت ملی قابل پرداخت می باشد شنبه 1 مهر 1396 : وپترو: 1329شدوص :2644 پسهند: 3125پلوله : 4296رتکو: 8004شکربن : 3375


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > اعضای هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ولی  رعیت

رئیس هیأت مدیره

 

 

 

حسن عموزاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

 

 

سید مصطفی فیض

قائم مقام و عضو هیأت مدیره
 

حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر

عضو هیأت مدیره

 

عباس حق نظر

عضو هیأت مدیره