MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
سه شنبه27شهریورماه 1397 : وپترو:2459شدوص :9053پسهند: 3130پلوله : 7248رتکو: 12551شکربن : 12440


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > اعضای هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ولی  رعیت

رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره

(لیسانس حقوق)

 

 

 

حسن عموزاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

(فوق لیسانس مدیریت صنعتی-مالی)

 

 

سید مصطفی فیض

قائم مقام و عضو موظف هیأت مدیره

(فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی)

 

حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر

عضو غیرموظف هیأت مدیره

(دکترای مهندسی شیمی-پلیمر)

 

عباس حق نظر

عضو موظف هیأت مدیره

(فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)